زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.